Política de Privacitat

Responsable del tractament de les dades personals

L’Organització Coronavirus Makers Catalunya pots consultar a l’adreça a www.covidmakers.cat, d’ara endavant “covidmakers.cat”. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@covidmakers.cat

¿Per què, i amb quina legitimació, tractem les teves dades personals?

Les teves dades seran tractades per covidmakers.cat per:

  1. Gestió de consultes, gestió, queixes / incidències reclamacions i sol·licituds realitzades per part de l’usuari per a poder realitzar material necessari per afrontar el COVID 19. Covidmakers.cat realitzarà aquells tractaments de dades necessàries per a l’atenció de la sol·licitud requerida per part de l’usuari. D’aquesta manera, tractarem dades com el seu nom, cognoms, adreça electrònica, adreça física, telèfon, província, codi postal, així com la informació relativa a si l’usuari de telegram.
  2. Control informàtic de la pàgina web. Covidmakers.cat realitzarà aquelles actuacions de vigilància i control de l’ús de la pàgina web per tal de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta (com manipulacions tècniques, modificacions de codi …), per tal d’evitar, prevenir i / o detectar qualsevol accés no autoritzat , alteració o pèrdua d’aquella informació relativa a terceres persones, diferents a l’usuari que puguin generar per Covidmakers.cat responsabilitats civils, penals i / o administratives.

Per quant de temps conservarem les dades?

Covidmakers.cat tractarà les seves dades durant el temps necessari per a l’atenció de la sol·licitud requerida pel el usuari. En aquest sentit mantindrem bloquejats seves dades personals durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat o per a l’atenció de requeriments d’autoritats públiques.

A qui comunicarem les teves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte requeriment per part d’organismes públics.
Per poder gestionar degudament el servei prestat i les dades personals dels seus usuaris, Covidmakers.cat comptarà amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les seves dades personals i que tractaran les dades esmentades en nom i per compte de Covidmakers.cat com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

Condicions per Tercers Proveïdors

Els proveïdors de Covidmakers.cat es comprometen a les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats descrites a la política de privacitat de Covidmakers.cat i atendre únicament a les instruccions documentades de Covidmakers.cat; i suprimir o retornar les dades a Covidmakers.cat un cop finalitzi la prestació dels serveis.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que Covidmakers.cat les recull a la seva pàgina web, xarxes socials o aplicacions on l’usuari les proporciona als formularis habilitats.

Com obté Covidmakers.cat el consentiment de l’usuari?

En els casos que així sigui necessari, tal com s’ha recollit anteriorment, Covidmakers.cat obté el consentiment dels usuaris a través de les caselles específiques ubicades en els formularis en línia o bots.

Quins són els drets dels usuaris en protecció de dades?

Tens té dret a obtenir confirmació sobre si a Covidmakers.cat estem tractant dades personals que et concerneixen, o no, i, en aquest cas, a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, tu podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  • Tu podràs sol·licitar la portabilitat de les teves dades per tal que aquestes siguin remeses directament a l’entitat designada, si es aplicable.
  • Tu pots des d’aquest moment i en qualsevol altre posterior retirar el consentiment atorgat per al tractament.
  • Si tu vols interposar una reclamació sobre el tractament de les teves dades, et pots adreçar a Delegat de Protecció de Dades de Covidmakers.cat a l’adreça indicada  a continuació.

Per a l’exercici dels drets esmentats en aquest apartat pots dirigir-te, mitjançant escrit a Delegat de Protecció de Dades de Covidmakers.cat, acreditant la teva identitat (DNI), mitjançant correu electrònic a: dpo@covidmakers.cat. A més, tu podràs reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant un escrit dirigit a aquesta agencia, C/Jorge Juan, nombre 6, 28001 – Madrid o a través del web: https://www.agpd.es